Modlitwy

Modlitwy legionowe zawarte są w broszurce zwanej Tesserą; powinien posiadać ją każdy legionista. Na pierwszej stronie Tessery umieszczono obraz (ikonę) Legionu Maryi.

Łacińskie słowo Tessera oznacza „znak rozpoznawczy”, który przyjaciele przekazują sobie, by oni, a także ich potomkowie, zawsze mogli się rozpoznać. W legionie rzymskim Tessera oznaczała czworokątną tabliczkę, na której wypisane było hasło i którą podawano sobie z rąk do rąk.

Legion Maryi stosuje słowo Tessera do broszurki z modlitwami legionowymi. Ponadto wyraża ona tradycyjne treści, mianowicie: (a) łączność wszystkich legionistów,(b) prawdziwą dewizę Legionu, tj. jego modlitwy, (c) znak jedności i ducha braterstwa pomiędzy wszystkimi legionistami, wszędzie, gdziekolwiek się znajdują.

Modlitwy legionowe wraz z Różańcem odmawiane są na każdym cotygodniowym spotkaniu a także indywidualnie przez legionistów każdego dnia. Składają się one z trzech części: modlitw wstępnych (wezwanie do Ducha Świętego i Różaniec), kateny oraz modlitw końcowych.

Modlitwy wstępne
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.
K. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swój Kościół, aby rozpocząć głoszenie Ewangelii. Wylej i teraz dary Twego Świętego Ducha na cały świat, aby poprzez serca wszystkich wiernych kontynuował swe dzieło. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

(Teraz odmawia się jedną z czterech części Różańca: radosną, światła, bolesną lub chwalebną.)

K. Witaj, Królowo,
W. Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, miłosierne Twoje oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Boże, Twój Jednorodzony Syn, przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
K. Najświętsze Serce Jezusa,
W. Zmiłuj się nad nami.
K. Niepokalane Serce Maryi,
W. Módl się za nami.
K. Święty Józefie,
W. Módl się za nami.
K. Święty Janie Ewangelisto,
W. Módl się za nami.
K. Święty Ludwiku Mario de Montfort,
W. Módl się za nami.
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

Katena Legionu
Antyfona: Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?
K. Wielbi † dusza moja Pana
W. I raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
K. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
W. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
K. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
W. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
K Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
W. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
K. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.
W. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Antyfona: Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?
K. O Maryjo bez grzechu poczęta,
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
K. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Pośredniku nasz u Ojca, który Najświętszą Maryję Pannę, Matkę swoją, dałeś nam za Matkę oraz uczyniłeś Pośredniczką między nami i Tobą, spraw, aby każdy, kto zwraca się do Ciebie z prośbą o łaskę, otrzymał wszystko za Jej pośrednictwem.
W. Amen.

Modlitwy na zakończenie
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
K. Niepokalanie Poczęta Pośredniczko wszelkich łask (lub inne właściwe dla danego prezydium wezwanie)
W. Módl się za nami.
K. Święci Michale, Gabrielu i Rafale
W. Módlcie się za nami.
K. Zastępy Niebieskie, Maryjny legionie aniołów,
W. Módlcie się za nami.
K. Święty Janie Chrzcicielu,
W. Módl się za nami.
K. Święci Piotrze i Pawle,
W. Módlcie się za nami.
Panie, udziel nam wszystkim, którzy służymy pod sztandarem Maryi, tak wielkiej wiary w Ciebie i takiej ufności do Bogarodzicy, które mogą zdobyć świat dla Ciebie. Daj nam wiarę żywą, rozpaloną miłością, abyśmy umieli czynić wszystko z czystej miłości ku Tobie, a także widzieć Ciebie i służyć Tobie w naszych bliźnich.
Daj nam silną, niewzruszoną wiarę, byśmy w niej wytrwali niezachwiani i mocni pośród krzyży, trudów i wszystkich niepowodzeń, które niesie życie.
Daj nam odważną wiarę, która będzie nas przynaglała, abyśmy bez ociągania podejmowali wielkie zadania dla Boga i dla ratowania dusz.
Daj nam taką wiarę, która stanie się Słupem Ognistym naszego Legionu. Niech ona jednoczy i zwarcie prowadzi naprzód nasz Legion oraz wszędzie zapala ogień Bożej miłości. Niech oświeca pogrążonych w ciemności i w mrokach śmierci. Niech rozpala oziębłych i ożywia pozostających w śmierci grzechu.
Daj nam wiarę, która będzie kierować nasze kroki na drogę pokoju. Spraw, by nasz Legion, po wielkim zmaganiu tego życia, bez żadnych strat, znalazł się w królestwie Twojej miłości i chwały. Amen.
K. A dusze zmarłych legionistów i dusze wszystkich zmarłych wiernych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.