Apostolat

Dzieła apostolskie podejmowane przez legionistów są różnorodne.
W ramach nowej ewangelizacji starają się obudzić życie Chrystusa w ochrzczonych, którzy przestali praktykować, zagubili zmysł wiary, odeszli od modlitwy i udziału we Mszy św. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Chrystusa i zapewnić o Orędownictwie Maryi – Niepokalanej Pośredniczki Łask, która jest Patronką ruchu. Przypominają o potrzebie modlitwy i proszą o nią w intencjach zbawienia dusz, zachęcają do częstego uczestnictwa w sakramentach św. Starają się być zgodnie z zaleceniem Ojca św. „fermentem” w Ludzie Bożym, chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie”.
Legioniści również odwiedzają szpitale i więzienia, niosąc wsparcie duchowe i ułatwiając kontakt z kapłanem. W ramach wspólnoty Kościoła lokalnego podejmują za przyzwoleniem księdza proboszcza posługę wobec wiernych:
1. prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec,
2. odwiedzają chorych przygotowując ich na wizytę księdza z sakramentami, wspierają duchowo cierpiących i potrzebujących pociechy
3. zapraszają na nabożeństwa i rekolekcje w świątyniach,
4. propagują książkę i prasę katolicką,
5. zachęcają do czynnego udziału w życiu parafii.
Legioniści docierają do mieszkańców parafii – zarówno tych „praktykujących”, „wierzących – niepraktykujących”, jak i niewierzących; idą do rodzin zaniedbanych, ludzi opuszczonych, chorych i samotnych. Poprzez rozmowy, bądź w domach (odwiedzanie mieszkańców od drzwi do drzwi), bądź na ulicy (apostolat uliczny) legioniści starają się pozyskiwać swoich rozmówców na uczniów Chrystusa (por. Mt 28, 18-20). Legioniści podejmują pierwsze głoszenie Ewangelii wobec osób niewierzących, ateistów, czy osób, które uległy pseudoreligijności New Age. (misja ad gentes) a wszystkie te prace apostolskie wykonują w ścisłej współpracy i na wyraźne życzenie ks. Proboszcza.

Apostolat uliczny, w którym uczestniczy wiele grup legionowych, to przede wszystkim
Apostolat Cudownego Medalika

Więcej informacji o Cudownym Medaliku znajdziemy w zakładce Publikacje-Inne

Szczególną formą apostolatu ulicznego jest
Peregrinatio pro Christo, zwane w skrócie PPC
(łac. podróżowanie/pielgrzymowanie dla Chrystusa)